Cennetle Müjdelenenler ve Aşere i Mubeşşere

Cennetle Müjdelenenler ve Aşere i Mubeşşere post thumbnail image

Cennet Ve Cehennem Ehlinin Durumu

Cennetle Müjdelenen Sahabeler

Bir insanın dünyadayken cennetle müjdelenmesi mümkün müdür diye bazı sorular aklımıza gelmektedir. Bu konuda birçok hadis olmasına rağmen yine de, akla bazı sorular geliyor. Mesela, Bir insan dünyada cennetlik olmuşsa, onun artık ibadeti, yaptıkları gerekli midir, ya da bu insanlar bunu öğrenince görevlerini bırakabilirler mi vs… Lakin cennetle müjdelenen belli kişiler vardır. Lakin biz biliyoruz ki cennete gidecek bir çok insan mevcuttur. Allah Resulu de zaten herkesi tek tek saymamıştır. Demekki ismi geçen Mübarek insanlar, onlara müjde verilse dahi kulluk bilincini yitirmeyecek bir derecededir. Soruların evet aklımıza takılması normaldir. Lakin biz biliyoruz ki Allah ayetinde, cehennemliklere örnek olarak Firavunu ve yaşarken daha Ebu Lehebi örnek vermiştir. Yani benim kanaatimce bu hadislerin sahihlik ölçütlüğü dışında yanlış olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir.

Şu hadisi de nakletmek isterim:

Süraka İbnu Malik İbnu Cuşem Peygamberimize gelerek sordu: “Ey Allah`ın Resulü! Bize dinimizi açıkla. Sanki yeni yaratılmış gibiyiz. Şimdi amel ne husustadır: Kalemlerin kuruduğu, miktarların kesinleştiği şeylerde mi, yoksa istikbale ait şeylerde mi çalışacağız?” “Hayır, Bilakis kalemlerin kuruduğu, miktarların cereyan ettiği, kesinleştiği hususta!” buyurdular. Süraka tekrar: “Öyleyse niye amel edelim (boşa zahmet çekelim)?” diye sordu.

Peygamberimiz: “Çalışın! Herkes yaratıldığı şeye erecektir! Herkes, (yazıldığı) ameliyle amil olacaktır!” buyurdular. [Müslim, Kader 78]  bu ve benzeri birkaç hadis bir araya getirildiğinde şunu düşünüyorum. Evet Yaradılışta belli donatılarda olacağı bilinen insanlar var. Lakin Allah u Teala Hz Ömer’in duasında da dediği gibi , Levhi Mahfuz yanındadır, dilediğini öne alır, dilediğini de geri de bırakırsın… Yani Allah için samimi bir çaba ve dualarla kaderimiz değişebilir. Bu listeyi şöyle düşünebiliriz. Bir grup öğrenci sınav sonuçlarına göre üniversitelere alınır, lakin puan dışında bir de yetenek sınavlarıyla alım yapılır. Yani sınav içre sınav vardır. Sonuç ötesi sonuçlar. Bu sebeple biz kaderi kurcalamaktan öte, Allah’a güvenerek, emirlerine odaklanmalıyız. Kul olmayı başaran her insana cennete bir yer mutlaka var.

Cennetle Müjdelenen diyebileceğimiz kişilerden bir kaçını hadislere, rivayetlere göre bir araya getirdik. Hep beraber öğrenelim İnşaAllah…

Cennetlikler Nefsiyle Cihad Eden Sahabe

Aşere-i Mübeşşere

Said İbnu Zeyd (r.a) rivayet etmiştir. Şöyle ki; Rasulullah (sav)’ın şöyle dediğini duydum:

Ebubekir cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyir cennetliktir, Sad İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnul-Cerrah cennetliktir.

Ravi der ki 10. da sükût etti. Dinleyenler: ” 10. kim?” diye sordular. (Bu talep üzerine): “Said İbnu Zeyd” dedi. Yani bu, kendisi idi.

Zeyd sonra ilave etti:

“Allah’a yemin ederim. Onlardan birinin Resulullah (sav) ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunuvermesi, sizden birinin ömür boyu çalışmasından daha hayırlıdır, hatta ömrü, Nuh aleyhisSelâmın ömrü kadar uzun olsa bile.” (Ebu Davud, Sünnet 9)

3 Halife Hakkındaki Müjde

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) bir gün evinde abdest alıp dışarı çıkarken kendi kendine:

“Bugün Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den hiç ayrılmayacağım; hep O’nun yanında bulunacağım.” dedi. Sonra Mescid’e gidip oradaki sahâbîlere Peygamber Efendimiz’in nerede olduğunu sordu. Onlar da:

“–Şu tarafa doğru gitti” dediler.

Ebû Mûsâ (r.a) hâdisenin devamını şöyle anlatır:

“Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in gittikleri yeri sora sora nihayet Eris Kuyusu’nun bulunduğu bahçede olduklarını öğrendim. Ben de bahçe kapısının yanına oturdum. Rasûlullah (s.a.v) bana kapıyı korumamı emrettiler. Tuvalet ihtiyacını giderip abdest aldılar. Ben de kalkıp yanlarına vardım. Baktım ki Eris Kuyusu’nun kenarındaki taşların üzerine, kuyu ağzındaki bileziğin tam ortasına oturmuş, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmışlar. Kendilerine selâm verdikten sonra geri dönüp kapının yanına oturdum. Kendi kendime: «Bugün Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in kapıcısı olacağım» dedim…”

Bu esnâda Ebûbekir (r.a) ve ardından da Ömer (r.a) geldiler. Resûlullah Efendimiz (s.a.v), kendilerine izin vererek Cennet’le müjdelememi emrettiler. Onlar da gelip Allah Resûlü’nün yanına oturdular.

 

Kuran Kerim Yeşil RenkKulluk Allah’ı Sevmekle Olur

 

Ebû Mûsâ (r.a) sözlerine şöyle devâm eder:

“Bir müddet sonra biri gelip kapıyı itti.

«–Kim o?» diye sordum.

«–Osman ibn-i Affân» dedi.

«–Biraz bekle» diyerek Fahr-i Kâinât Efendimiz’in huzûr-i âlîlerine çıktım ve onun geldiğini haber verdim. Geri döndüm ve:

«–İçeri gir, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) başına gelecek belâ ile birlikte seni Cennet’le müjdeliyorlar!» dedim.

Osman (r.a) müjdeyi duyunca Allah’a hamd etti, sonra da: «Allah yardımcım olsun» dedi. İçeri girdi. Kuyu bileziğinde oturacak yer kalmadığını görünce, onların karşılarında bir başka yere oturdu.”

Saîd ibn-i Müseyyeb (r.a) der ki:

“Ben bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 5, 6, Edeb 119, Fiten 17, Ahbâru’l-âhâd 3; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe 29; Tirmizî, Menâkıb 18)

Cennet Temsili Ehli

Aşere-i Mübeşşerenin ortak vasıfları şunlardır: 

  1. Tamamı ilk Müslümanlardan olan bu on sahabe Hz. Peygamber’e ve İslâm’a büyük yardımlarda bulunmuşlardır. 
  2. Kureyş kabilesine mensup olup soyları Peygamberimizin nesebiyle birleşmektedir. Bu sebeple, “aşere-i mübeşşire” ifadesini “Kureyş’ten cennetle müjdelenmiş on kişi” olarak anlamak daha doğru olacaktır. Nitekim konuya ait rivayetlerde de “aşeretün min Kureyşin fil-cenneh” kayıtlarına rastlanmaktadır. 
  3. Bedir Savaşı’na ve Beyatürrıdvan’da katılmışlardır. Beyatürrıdvan’da bulunamayan Hz. Osman adına bizzat Hz. Peygamber iki elini birbirine kavuşturarak biat etmiş, onu da biata katılanlardan saymıştır. 
  4. Allah’ı ve Resul’ünü sevdikleri bizzat Peygamberimiz tarafından açıklanmıştır. 
  5. Allah yolunda yakınlarına karşı savaşmaktan çekinmemişlerdir. Nitekim Mücadele suresinin, “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri, akrabaları bile olsa, Allah’a ve Peygamber’e karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin” mealindeki ayetin aşere-i mübeşşereye dâhil ashap hakkında nazil olduğuna dair rivayet içerikleri vardır.

Cennetten Manzaralar

 Cennetle Müjdelenen Diğer Sahabeler

  1. Peygamberimizin ilk eşi Hatice:

Ebu Hureyre’nin naklettiğine göre “Cebrail a.s Peygamberimize gelerek şöyle demiştir: Ya Rasulallah, Hatice beraberindeki yiyecek ve içeceklerle senin yanına geliyor. O geldiğinde Rabbinden ve benden ona selam söyle; inci ve mercanlar içinde gürültü ve meşakkatin bulunmadığı cennet ile onu müjdele” buyurdu. [Buhari, Menakıbul Ensar 20]

  1. Peygamberin diğer eşleri Aişe, Hafsa ve Zeyneb b. Cahs:

Hz. Âişe (r.anha): “Cibril (a.s) kendi suretinde, yeşil ipekten hırka içinde Resulullah’a geldi ve dedi ki: Bu (Hz. Aişe) dünyada da ahirette de senin zevcendir.” [Buhari Fedailus Sahabe 30]

Hz. Hafsa (r.anha): Efendimiz (s.a.s) bir sebebe binaen Hz. Hafsa validemizi boşamıştı. Sonra kendisi şöyle anlatıyor: “Cibril bana geldi Hafsa’ya geri dön, yani onu nikahına tekrar al. Zira o savvame, kavvame yani çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir kadındır ve o cennette senin zevcendir.” dedi. [Müstdrek, Hakim 15]

Zeyneb b. Cahş (r.anha): Hz. Âişe (r.anha) anlatıyor: Efendimiz buyurdular ki: “Bana sizin aranızdan en çabuk iltihak edecek olan eli en uzun olanınızdır.” Bizim aramızda eli en uzun olan yani en çok sadaka veren Zeyneb idi. Zira o, kendi eliyle iş yapar (el işleri) -para kazanır- ve onu tasadduk ederdi. [Buhari, Zekat 2]

3.Peygamberimizin Kızı Fatıma:

“Cennet kadınlarının en faziletlisi Hatice b. Huveylid, Fatıma b. Muhammed, Asiye b. Müzehim (Firavun’un karısı idi) ve Meryem b. İmrândır.” [Ahmed b. Hanbel, Müsned]

 

4.Peygamberimizin oğlu İbrahim:

Süt emme çağında iken vefat etmiştir. Enes b. Mâlik anlatıyor: Allah Rasulü buyurdular ki; “İbrahim benim oğlumdur. Emzikte iken vefat etti. Onun cennette iki tane sütannesi vardır ki onun süt emmesini ikmal ediyorlar. [Ahmed b. Hanbel Müsned]

 

5.Peygamberimizin Torunları Hasan ve Hüseyin:

Ebu Saîd el-Hudrî anlatıyor. Efendimiz buyurdular ki; “Hasan ve Hüseyin cennet ehli gençlerin efendileridir. [Ahmed b. Hanbel Müsned, Hakim]

 

6.Ebu Zer el-Gifari:

“Ya Rasulallah. Bir adam bir kavmi seviyor, ama onlar gibi amel yapmaya gücü yetmiyor?  -Sen ya Ebu Zerr, sevdiklerinle berabersin. -Ben Allah ve Resulünü seviyorum. –

Şüphesiz ki sen sevdiklerinle berabersin. Dedi. Ebu Zerr bu cevaptan sonra, aynı cümleyi birkaç defa tekrar etti, her seferinde aynı cevabı aldı.” (8)

 

7.Sad b. Muaz: 

Câbir anlatıyor. Allah Rasulü (s.a.s) buyurdu ki:Sad b. Muaz’in ölümünden dolayı arş-ı Rahman ihtizaza geldi.
Bera b. Azib anlatıyor: “Resulullah’a ipek bir elbise hediye edildi. Yumuşaklığından dolayı bu halkın çok hoşuna gitti. Allah Resulü (s.a.s), “Bunun yumuşaklığına hayret mi ediyorsunuz. Sa’d b. Muaz’in cennette bir mendili bundan daha hayırlıdır.” buyurdu. [Buhari Manakibul Ensar 12]

 

8.Sad b. Mâlik el-Ensari:

Enes anlatıyor: “Bir gün Allah Resulü ile beraber oturuyorduk. ‘Şimdi cennet ehlinden bir adam gelecek.’ dedi. Biraz sonra ayakkabılarını sol eline almış, sakalından abdest suyu damlayan bir adam çıkageldi. Ve bu vaka ayrı ayrı günlerde tam üç defa tekrar etti. Üçüncü seferinde Abdullah b. Amr b. As bu adamı takip etti ve “Ben babamla tartıştım. Üç gün eve girmemeye yemin ettim. Senin yanında üç gün kalabilir miyim.”, dedi. Adam da kabul etti. Fakat bu üç gün zarfında farz ameller dışında başka bir amel yaptığını görmedi ve hatta bunu azımsadı. Nihayet Abdullah b. Amr, Sad b. Mâlik’e, Efendimiz ‘in kendisi hakkında verdiği müjdeyi anlattı. Bununla beraber farz ameller dışında fevkalade bir şey göremediğini, cennetle müjdelenmesinin sebebinin ne olabileceğini sordu. Sad, “Gördüğün gibi, benim amelim bu. Yalnız ben Müslümanlardan hiç kimseyi aldatmam ve Allah’ın ona verdiği bir şeyden dolayı da kıskanmam” deyince, “Abdullah işte budur seni cennete ulaştıran. Biz buna güç yetiremiyoruz.” diyerek Sad b. Mâlik’in yanından ayrıldı. [Ahmed b. Hanbel-Müsned]

 

9.Abdullah b. Mes’ud:

Bir gün Efendimiz ona “İste, istediğin verilecek; dile, dileğin yerine getirilecek” dedi. O da, “Allah’ım irtidadı olmayan iman, bitme, tükenme bilmeyen nimet ve Nebi Muhammed (sav)’le ebedî cennetin en a’la mertebesinde arkadaşlık isterim.” diye dua etti. [Ahmed b. Hanbel Müsned]

 

10.Abdullah b. Selam:

Yahudi ulemasından, Efendimiz’in Medine’ye teşriflerinde ilk Müslüman olanlardan. Sa’d b. Ebu Vakkas diyor ki: “Ben Allah Rasulü’nden şu anda insanlar arasında dolaşan, hayatta hiçbir kimse için bu cennetliktir” sözünü duymadım, ancak Abdullah b. Selam hariç.”[ Buhari Menakıb, Ahmed b. Hanbel Müsned]

11.Ebu Seleme:

İlk Müslüman olanlardan, Efendimiz’in süt kardeşi ve teyze oğlu, Habeşistan ve Medine’ye hicret etti. Bedir Savaşı sonrası vefat etti. Ebu Seleme’nin karısı Ümmü Seleme validemiz anlatıyor:

Ebu Seleme vefat ettiğinde, Allah Resulü (s.a.s) geldi, onun gözlerini indirdi ve “Ruh kabz edilince göz onu takip eder.” buyurdu. Ehli onun vefatına ağlıyorlardı. Dedi ki Efendimiz (s.a.s): “Nefislerinize ancak hayır ile dua edin, zira melekler sizin duanıza âmin diyorlar” ve arkasından şöyle dua etti: “Allahım Ebu Seleme’yi mağfiret eyle. Derecesini hidayete erenlerin içinde yükselt. Bizi ve onu bağışla Ya Rabbelalemin. O’nun kabrini genişlet ve onu kabir içinde tenvir et” diye dua etti. [Müslim Cenaiz 7]

Derleyen: imtihan

 

 

Kuran Kerim Yeşil RenkPeygamber Efendimizin Rüyasında Gördüğü Cennet ve Cehennem Ehli

 

1 thought on “Cennetle Müjdelenenler ve Aşere i Mubeşşere”

  1. ALLAH C.C. razı olsun, güzel bir makale kaleme almışsınız. İnşallah bizler de cennete girenlerden oluruz. Özenle hazırlanmış bu yazınız için teşekkür ederim. Özellikle resimler çok güzel ve dikkat çekici.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer Yazılar